36.426

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouwDit wetsvoorstel voorziet in het afschaffen van de verlaagde energiebelastingtarieven en de introductie van een CO2-heffing voor de glastuinbouw en het beperken van de vrijstelling voor elektriciteitsopwekking voor de industrie en energiesector.

Doel van dit voorstel is het afbouwen van een aantal belastingvoordelen voor het gebruik van aardgas en elektriciteit in de glastuinbouwsector en om glastuinbouwers te stimuleren duurzamere warmte- en elektriciteitsbronnen te gebruiken. Door de belastingvoordelen geleidelijk af te bouwen, wordt het aantrekkelijker om duurzamere energiebronnen te gebruiken. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector.

Voor de glastuinbouw is in 2022 het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022–2030 overeengekomen. In dit convenant hebben de sector en het kabinet afgesproken dat de glastuinbouw in 2030 maximaal 4,3 Mton broeikasgasemissies uitstoot. In het aanvullend klimaatpakket, zoals in het voorjaar van 2023 overeengekomen, is verder invulling gegeven aan een maatregelenpakket om het emissieplafond in de glastuinbouw te realiseren. Dit pakket bestaat uit verschillende extra overheidsuitgaven om de energietransitie in de glastuinbouw te bespoedigen. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over het verder beprijzen van het gebruik van aardgas en de uitstoot van broeikasgasemissies in de glastuinbouw. In dit wetsvoorstel wordt invulling gegeven aan deze afspraken.

Dit wetsvoorstel wordt ingediend mede namens de Minister voor Klimaat en Energie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: BIJ1, PvdD, Lid Omtzigt, SGP, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, CDA, Volt, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: SGP, PVV en FVD.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met uitzondering van artikel X, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2025.


Documenten

38