Dit voorstel wijzigt verschillende fiscale wetten. De wijzigingen zijn zowel inhoudelijk als technisch of redactioneel van aard.

Het voorstel bevat de volgende maatregelen:

 • aanpassen definitie zonnecelauto’s;
 • codificatie goedkeuring beleidsbesluit leefvervoer;
 • afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid;
 • afzonderlijke bankvergunning groen beleggen;
 • aanpassen giftenaftrek en ANBI-regelgeving;
 • rechtsbescherming ter zake van bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (Vpb) gegeven beschikking belastingrente;
 • codificatie goedkeuring toepassing heffingskortingen voor uitgezonden ambtenaren;
 • uitsluiting aftrek bronbelasting op dividenden voor buitenlandse Vpb-plichtigen met een aanmerkelijk belang;
 • technische aanpassingen met betrekking tot de dividendbelasting en de bronbelasting;
 • verduidelijken indexatie woningwaardegrens voor overdrachtsbelasting;
 • aftrekbeperking omzetbelasting (btw) voor de horeca;
 • verlaagd btw-tarief voor opfok- en opkweekdiensten;
 • facturering grootverbruikers in het kader van de energiebelasting (EB);
 • redactionele wijzigingen in de Wet op de accijns;
 • aanpassen kring belastingplichtigen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken;
 • ontvlechting Belastingdienst, Douane en Toeslagen;
 • kan-bepaling voor het elektronisch berichtenverkeer;
 • herstel onbedoelde onjuistheid met betrekking tot de belastingrente;
 • aanpassen fiscaal verschoningsrecht; en
 • aanpassing gewichtscategorieën Wet vrachtwagenheffing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, PVV en BBB.

Tegen: PvdD, JA21, Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 3 oktober 2023 besloten de Fiscale verzamelwet (36.342) en de Wet minimumbelastingen 2024 (36.369) te betrekken bij de gehele behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

13 april 2023

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat:

 • a. 
  artikel I, onderdeel Da, terugwerkt tot en met 1 januari 2023;
 • b. 
  artikel I, onderdeel E, voor het eerst toepassing vindt op periodieke giften waartoe de verplichting op of na 1 januari 2024 wordt aangegaan;
 • c. 
  artikel II, onderdelen C en E, terugwerkt tot en met 1 juli 2023.

Documenten

29