36.422

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstellingDit wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van de fiscale beleggingsinstelling (fbi) in de vennootschapsbelastingregeling en beoogt de fiscale behandeling van resultaten uit vastgoed evenwichtiger te maken. Dit gebeurt onder meer door het dichten van het ‘vastgoed-lek’, waarbij Nederland in een aantal gevallen feitelijk geen heffingsrecht heeft over het inkomen uit vastgoed van een fbi.

Aanleiding voor dit voorstel is de evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van onder andere het fbi-regime door SEO Economisch Onderzoek (SEO). Voorgesteld wordt dat het een fbi met ingang van 1 januari 2025 niet is toegestaan om direct te beleggen in Nederlands vastgoed. Hiermee worden twee heffingslekken in het fbi-regime gedicht waardoor de doelmatigheid van het fbi-regime vergroot wordt. Een herstructurering die partijen uitvoeren als gevolg van de vastgoedmaatregel kan leiden tot heffing van overdrachtsbelasting. Als gevolg daarvan wordt er ook een voorwaardelijke en tijdelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting voorgesteld, die gaat gelden van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: Groep Van Haga en FVD.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 tot aanpassing van de regeling voor de fiscale beleggingsinstelling (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treedt artikel I in werking met ingang van 1 januari 2025.

Documenten

29