36.424

Wet compensatie wegens selectie aan de poortDit wetsvoorstel biedt de grondslag voor het compensatiebeleid ten aanzien van de selectie van aangiften inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen die niet aannemelijk op fiscale gronden heeft plaatsgevonden en waarbij deze selectie heeft geleid tot een correctie van het verzamelinkomen (een hoger verzamelinkomen). Deze compensatie bestaat uit het brutobedrag van de correctie op de aangifte en wordt verhoogd met een rentevergoeding. Een burger hoeft niet om de compensatie te verzoeken, maar deze wordt ambtshalve toegekend en uitbetaald.

Het selectieproces van de Belastingdienst om aangiften van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen met een mogelijk verhoogd risico op systeemfraude naar voren te laten komen heette Detectie en selectie aan de Poort en liep van 2008 tot en met het najaar van 2020. Hierbij werden correcties toegepast bij belastingplichtigen bij wie in de aangifte giften of uitgaven voor specifieke zorgkosten in aftrek waren gebracht, waar ze op grond van de wet geen recht op hadden. Bij de selectie van de aangiften die werden gecontroleerd zijn soms criteria gebruikt die niet relevant, geschikt en objectief zijn. Hierbij is mogelijk ook een grondrecht geschonden. Dit had nooit mogen gebeuren. Met deze regeling wordt een stap gezet om het nadeel van deze specifieke groep burgers te compenseren.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Tegen: Lid Omtzigt.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, PvdD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: VVD en JA21.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Regels ten behoeve van de compensatie voor burgers wegens de selectie van de aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen waarvan niet aannemelijk is dat die selectie heeft plaatsgevonden op fiscale gronden (Wet compensatie wegens selectie aan de poort)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

27