36.420

Overige fiscale maatregelen 2024Dit wetsvoorstel regelt veranderingen in twaalf verschillende belastingmaatregelen en die hebben vooral een technisch karakter. De verschillende maatregelen zijn te klein voor een zelfstandig wetsvoorstel en worden daarom verzameld ingediend. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld.

Het voorstel bevat de volgende wijzigingen:

 • • 
  reparatie lucratief belangregeling naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad;
 • • 
  voorkomen aftrekbeperking in eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden;
 • • 
  Reparatie ongewenste uitkomst invordering conserverende aanslag en technische aanpassing Excessief lenen;
 • • 
  versterking aanpak dividendstripping voor de Belastingdienst;
 • • 
  herstel maximumbedrag aan vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR);
 • • 
  waarborgen verplichting elektronische aanvraag speur- en ontwikkelingswerk (S&O)-inhoudingsplichtigen;
 • • 
  aanpassing verwijzing naar box 2-tarief i.v.m. invoering progressief tarief box 2 per 2024;
 • • 
  met terugwerkende kracht aanpassen doorschuifregeling bij ontbinding, specifiek voor ondernemingsverliezen;
 • • 
  codificatie van een uitspraak van de Hoge Raad over het gebruik van handelskoerslijsten bij de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm);
 • • 
  codificatie van een arrest van de Hoge Raad over tariefswijzigingen;
 • • 
  verbetering van de delegatiegrondslag voor het definiëren van motorrijwielen bij de bpm en de motorrijtuigenbelasting (mrb); en
 • • 
  herstel reguliere navorderingstermijn Douane.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV en BBB.

Tegen: Groep Van Haga en FVD

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2024)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat:
  • a. 
   artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot en met 26 juni 2023;
  • b. 
   artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2022;
  • c. 
   de artikelen II, III, onderdeel B, en X, onderdeel A, terugwerken tot en met 1 januari 2023;
  • d. 
   artikel III, onderdelen A en C, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2024;
  • e. 
   artikel IX, onderdeel 0A, terugwerkt tot en met 26 januari 2021;
  • f. 
   artikel IX, onderdeel B, onder 1, terugwerkt tot en met 15 juli 2023;
  • g. 
   artikel XI eerst toepassing vindt voordat artikel XXXI van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer wordt toegepast.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid:
  • a. 
   treden de artikelen VII en VIII in werking met ingang van 1 juli 2024, met dien verstande dat artikel VII terugwerkt tot en met 1 juli 2021 voor douaneschulden die zijn ontstaan op of na 1 juli 2021 voor wat betreft de toepassing van artikel 103 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) wanneer uit een douanecontrole in verband met een douaneschuld blijkt dat de betreffende boeking moet worden herzien.
  • b. 
   treedt artikel IX, onderdeel B, onder 2, in werking met ingang van de dag waarop artikel I, onderdeel Q, van de Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Documenten

26