35.492

Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2020 inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelenDeze vijfde incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van Financiën voor het jaar 2020 bevat de verwerking van de beschikbaarstelling van extra middelen aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als gevolg van de COVID-19 crisis waardoor er acute behoefte is aan financieringsmogelijkheden voor opkomende economieën en lage-inkomenslanden. Het IMF voorziet in deze financieringsbehoefte door middel van het verstrekken van concessionele leningen aan lage-inkomenslanden via het Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Budgettair leidt de Nederlandse bijdrage in 2020 tot een verhoging van de garantieverplichting aan De Nederlandsche Bank (DNB) inzake IMF.

Daarnaast bevat deze incidentele suppletoire begroting de budgettaire verwerking van de 15e quotaherziening van het IMF. De Nederlandse bijdrage aan IMF middelen wordt conform de reguliere systematiek verstrekt door De Nederlandsche Bank (DNB). De Nederlandse Staat kent voor het volledige bedrag een garantie toe aan DNB mocht de situatie zich voordoen dat DNB niet meer wordt terugbetaald door het IMF op (een deel van) de verstrekte middelen.

Ten slotte bevat deze ISB de verwerking van de Nederlandse bijdrage aan de door de EIB-groep voorgestelde oprichting van een pan-Europees garantiefonds (EGF) om de negatieve economische gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen. Het fonds is een onderdeel van het pakket aan maatregelen dat op 9 april 2020 door de Eurogroep werd afgesproken. Door de oprichting van het garantiefonds kan naar schatting tot maximaal € 200 mld. aan financiering voor het Europese bedrijfsleven worden gemobiliseerd. Doel van het garantiefonds is het financieren van hoge risicoprojecten, waar de focus ligt op het midden- en kleinbedrijf (mkb).


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

Tegen: SGP, FVD, PVV en Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD. PvdA, ChristenUnie, OSF, VVD, 50PLUS.

Tegen: PVV, SGP, FVD en Fractie-Otten.

Dit voorstel is gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE (35.466).


Kerngegevens

ingediend

12 juni 2020

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB– pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli 2020.


Documenten

17