35.245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijnDit voorstel wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843PDF-document) van 2018. Deze richtlijn wijzigt de oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849PDF-document) die in 2015 is vastgesteld en vult deze verder aan.

De belangrijkste wijzigingen in dit wetsvoorstel houden verband met het onder de Wwft brengen van virtuele valuta, het aanscherpen van de maatregelen voor hoog-risico landen, het uitbreiden van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten en het stellen van nadere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV.

Het voorstel werd door de Tweede Kamer op 3 december 2019 gezamenlijk met de voorstellen Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179) en Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238) plenair behandeld.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SP, CDA, GroenLinks, PvdD, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie, OSF, FVD, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV en Fractie-Otten.

De tijdens de plenaire behandeling van het voorstel op 21 april 2020 ingediende motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de directe toezichts- en nalevingskosten (EK, F) is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De Fractie-Otten stemde voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond gezamenlijk met het voorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238) plaats op 21 april 2020.


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2019

titel

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

43