35.179

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteitenDit voorstel wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (‘ultimate beneficial owners’, afgekort UBO's) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de wijzigingen van de Wwft zal tot een bestraffing leiden.

De voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843PDF-document) van 2018. De oorspronkelijke vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2015/849PDF-document) is in 2015 vastgesteld.

Volgens de richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts opzetten. Om dit te regelen is het voorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (35.819) ingediend.

Van 31 maart 2017 tot en met 28 april 2017 was het conceptwetsvoorstel ter implementatie van artikel 30 van de toen geldende vierde anti-witwasrichtlijn ter consultatie voorgelegd. De inwerkingtreding van deze wijzigingsrichtlijn had directe gevolgen voor het geconsulteerde conceptwetsvoorstel, waardoor het reeds ingezette wetgevingstraject niet ongewijzigd kon worden voortgezet. Het ter consultatie aangeboden conceptwetsvoorstel is derhalve aangepast. Bij die aanpassing zijn tevens de consultatiereacties verwerkt, hetgeen heeft geleid tot aanpassing c.q. verduidelijking van de wettekst en de memorie van toelichting. Na aanpassing van het conceptwetsvoorstel heeft geen nieuwe consultatie plaatsgevonden omdat de strekking en inhoud van het wetsvoorstel in aanzienlijke mate hetzelfde zijn gebleven en de consultatiereacties nog steeds in dezelfde mate van toepassing waren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 10 december 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV en DENK.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, FVD en PVV.

Op 17 februari 2020 ontving de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) voorlichting van de Raad van State over het wetsvoorstel (EK, G).

De Eerste Kamer had op 10 maart 2020 een voorstel van de commissie tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel (EK, E) als hamerstuk afgedaan. De fractie van GroenLinks werd daarbij aantekening verleend. Bij brief van 12 maart 2020 (EK, F) is daarna de voorlichting gevraagd.

Het voorstel werd door de Tweede Kamer op 3 december 2019 gezamenlijk met de voorstellen Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35.238) en Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (35.245) plenair behandeld.

De Tweede Kamercommissie voor Financiën hield op 22 mei 2019 een rondetafelgesprek over het UBO-register, zie:


Kerngegevens

ingediend

3 april 2019

titel

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

46