Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 november 2023
1. Pakket Belastingplan 2024

De commissie stelt ten aanzien van de procedure vast dat:
- heden door de fracties inbreng kan worden geleverd inzake de diverse wetsvoorstellen Pakket Belastingplan 2024 en de wetsvoorstellen 36342 en 36369;
- de reactietermijn voor de concept tweede verslagen wordt vastgesteld op donderdag 30 november om 15.00 uur;
- de regering wordt verzocht de nota's naar aanleiding van de tweede verslagen op vrijdag 1 december 2023 naar de Kamer te zenden;
- zij na ommekomst van de nota's naar aanleiding van de tweede verslagen, de genoemde wetsvoorstellen gereed acht voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

2. Beschikbaarheid bewindspersonen plenaire behandeling Pakket Belastingplan 2024

Naar aanleiding van de ontvangen berichten van betrokken bewindspersonen, overweegt de commissie het volgende:
- De eerste termijn van de kant van de Kamer kan plaatsvinden op maandag 11 december in aanwezigheid van (ten minste) de staatssecretaris van Financiën;
- Voor de beantwoording in eerste termijn en de verdere plenaire behandeling zal beantwoording van de aan hen gerichte vragen plaatsvinden door de vakministers van SZW en voor Klimaat en Energie, die - zo nodig - in dit geval kunnen worden vervangen door een bewindspersoon van het betreffende ministerie.

3. 36418

Belastingplan 2024

Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens) samen met D66 (Moonen) en PvdD (Visseren-Hamakers), VVD (Geerdink), CDA (Bakker-Klein), D66 (Moonen), Volt (Hartog) en 50PLUS (Van Rooijen).

4. 36419

Belastingplan BES eilanden 2024

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

5. 36420

Overige fiscale maatregelen 2024

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

6. 36421

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

7. 36422

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen).

8. 36423

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

9. 36424

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

10. 36425

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

11. 36426

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen).

12. 36427

Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen).

13. 36428

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

De commissie brengt verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

14. 36429

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

15. 36430

Bevriezing dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

De commissie brengt verslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

16. 36431

Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

17. 36432

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen) en VVD (Geerdink).

18. 36342

Fiscale verzamelwet 2024

De commissie acht dit wetsvoorstel met de ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag gereed voor plenaire behandeling op 11 en 12 december 2023.

19. 36369

Wet minimumbelasting 2024

Inbreng voor het tweede verslag wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen) VVD (Geerdink) en CDA (Bakker-Klein).

20. 36157

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk

21. 32545, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het verzoek om meer concrete analyse en conclusies in het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité; Wet- en regelgeving financiële markten

De commissie besluit de beantwoording op het verzoek om meer concrete analyse en conclusies in het verslag van het Financieel Stabiliteitscomité (32545, D) voor kennisgeving aan te nemen.

22. 31865, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over opvolging conclusies peer review Algemene Rekenkamer; Verbetering verantwoording en begroting

De commissie besluit de in de brief toegezegde nadere informatie (Q1 2024) af te wachten en spreekt de voorkeur uit in een mogelijk vervolgtraject zo mogelijk in gezamenlijkheid op te trekken met de Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven.

23. 36108 / 29232, O en Q

Brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit de minister om een kabinetsappreciatie te vragen van de brief van de voormalig Staatsagent KLM d.d. 24 november jl.
Na ontvangst van die appreciatie zal de commissie verlof aan de Kamer vragen voor een plenair debat met de minister.
De commissiestaf wordt tot slot verzocht aan de KLM te melden dat zij desgewenst een schriftelijke reactie kan geven op de genoemde brief.

24. T03689 & 33670, A

Brief van de minister van Financiën over rapport evaluatie van de Comptabiliteitswet 2016 en aankondiging hoofdlijnenbrief; Modernisering van de Comptabiliteitswet; Toezegging Uitkomsten debat meenemen bij evaluatie Comptabiliteitswet 2016 (31.865)

De commissie besluit toezegging T03689 als voldaan aan te merken en de evaluatie (33670, A) voor kennisgeving aan te nemen.

25. Interparlementaire bijeenkomst SECG

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot een volgende vergadering.

26. Uitnodiging en inventarisatie gespreksthema's Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

De commissie bespreekt de uitnodiging voor de Ambassadeursconferentie d.d. 1 februari 2024. Aanmelding en eventuele gespreksthema's verloopt via de commissiestaf.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk