36.431

Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuningDit voorstel voorziet in het structureel verhogen van het kindgebonden budget en is onderdeel van de maatregelen uit de augustusbesluitvorming 2023 waarin het kabinet een zestal aanpassingen van het kindgebonden budget, bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie, heeft voorgesteld. Deze aanpassingen worden toegepast na doorvoering van de beleidsmatige aanpassingen die volgen uit het Belastingplan 2023 en de reguliere indexering, met 1 januari 2024 als beoogde inwerkingtredingsdatum. Met dit voorstel wordt ook tegemoet gekomen aan de gewijzigde motie-Apeldoorn over het halveren van de kinderarmoede per 2025 en het opnemen van extra doelen in de miljoenennota 2024 (EK, 36.350 IX / 36.350 XV, I).

Doel van het voorstel is het koopkrachtverlies van gezinnen met kinderen tegen te gaan. Zonder aanvullende maatregelen loopt de armoede in 2024 op tot 5,7% van de bevolking, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 2023. Het aandeel kinderen onder de armoedegrens neemt zonder aanvullende maatregelen toe van 6,2% in 2023 tot 6,9% van de kinderen in 2024.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

26