36.429

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslagDit voorstel strekt tot de realisatie van verruiming van het huurtoeslagbudget door het structureel verlagen van de basishuur (de eigen bijdrage). De basishuur is het bedrag van de normhuur verhoogd met een opslag.

Als onderdeel van het koopkrachtpakket 2024 om tot een evenwichtig koopkrachtbeeld in 2024 te komen, worden de uitgaven voor de huurtoeslag met ingang van 2024 structureel verhoogd. Om de stijging van armoede in het algemeen en armoede onder kinderen in het bijzonder te voorkomen wordt de eigen bijdrage van de huurtoeslag met ingang 2024 verlaagd. In de periode 2025-2029 worden de voorgenomen wetsvoorstellen Versterking Regie op de Volkshuisvesting en Betaalbare huur gedekt vanuit de huurtoeslag. Hiervoor wordt de basishuur weer stapsgewijs verhoogd. Dit ingroeipad is tevens in dit wetsvoorstel opgenomen.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV, FVD en BBB.

Tegen: JA21 en Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, FVD, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: JA21.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag voor de jaren 2024 en verder (Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

24