36.352

Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagenDit wetsvoorstel ziet op uitbreiding van de Wet hersteloperatie toeslagen (36.151) met maatregelen voor ex-toeslagpartners van gedupeerde aanvragers van kinderopvangtoeslag.

Met dit voorstel ontvangen ex-partners een forfaitaire compensatie van € 10.000 en indien nodig een aanvullende compensatie voor de werkelijke schade. Daarnaast wordt een aanpak voor (een deel van de) schulden voorgesteld. Ook wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld de kindregeling uit te breiden naar kinderen en (voormalig) pleegkinderen van ex-partners. Daarnaast wordt voorgesteld om de Wet hersteloperatie toeslagen uit te breiden met maatregelen voor bepaalde nabestaanden in het geval een overleden gedupeerde aanvrager of overleden kind bij leven recht zou hebben gehad op compensatie of de tegemoetkoming van de kindregeling. Ten slotte wordt een bredere toepassing van de vooraankondiging in de integrale beoordelingen voorgesteld (waarbij nog grondiger dan in de eerste toets wordt getoetst of sprake is van gedupeerdheid) en de zienswijzetermijn bij de vooraankondiging aangepast. Met deze toevoegingen wordt toegewerkt naar een afronding van de vorming van het beleid dat moet voorzien in het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 20 juni 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Tegen: SGP.

Afwezig: Lid Omtzigt.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 10 juli 2023. Het voorstel is op 11 juli 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

26 april 2023

titel

Wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen houdende aanvullende maatregelen voor kinderen, ex-partners van gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag, nabestaanden van overleden gedupeerde aanvragers kinderopvangtoeslag en overleden kinderen (Wet aanvullende regelingen hersteloperatie toeslagen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, onder 2, DD, onder 1, 3 en 5, EE, onder 1, 3 en 5, en CCC, onder 2, terugwerkt tot en met 5 november 2022.
  • 2. 
    In het besluit, bedoeld in het eerste lid, kan worden bepaald dat artikel I, onderdeel I, van deze wet terugwerkt tot en met 1 oktober 2023.

Documenten

47