Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 29 november 2022
1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Pakket Belastingplan 2023 c.a.

De commissie wenst, naast de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, graag de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen uit te nodigen voor de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. op 12 en 13 december 2022. De staf gaat nog na of voor de behandeling van de Wet minimum Co2-prijs industrie (36206) de aanwezigheid van de minister voor Klimaat en Energie wenselijk is.

De commissie stelt voor om op maandag 12 december 2022 16.00 uur aan te vangen met de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

3. 36235

Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers), door de fracties van GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en de fractie van 50PLUS (Van Rooijen).

4. 36202

Belastingplan 2023

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van het CDA (Essers), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en 50PLUS (Van Rooijen).

5. 36203

Wet rechtsherstel box 3

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in het kader van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plenair te behandelen op 12 en 13 december 2022.

6. 36204

Overbruggingswet box 3

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

7. 36206

Wet minimum CO2-prijs industrie

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk.

8. 36208

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de 50PLUS-fractie (Van Rooijen).

9. 36107

Fiscale verzamelwet 2023

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

10. 36063

Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

11. 35496

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel in het kader van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plenair te behandelen op 12 en 13 december 2022.

12. 36200, X

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen; Miljoenennota 2023

De commissie besluit de brief van 18 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

13. 32013, M

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de kapitaalpositie van De Nederlandsche Bank; Toekomst financiële sector

De commissie besluit de brief van 21 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

14. 21501-07, FB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over vertrouwelijke inzage hypothetische crisisscenario's rond de euro; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 23 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. Leden die inzage willen in het vertrouwelijke stuk kunnen zich melden bij de griffier.

15. 21501-07, FA

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 november 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van 21 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man