36.205

Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grensMet het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Europese Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (COM (2021) 564PDF-document) wordt een correctiemechanisme voor de in het buitenland betaalde koolstofprijs over invoer van bepaalde goederen aan de buitengrens van de Europese Unie geïntroduceerd. Deze heeft als doel om het risico op koolstoflekkage tegen te gaan. Dit risico ontstaat door strenger EU-klimaatbeleid ten opzichte van landen buiten de EU. Het voorstel zorgt voor specifieke goederen een gelijkwaardige koolstofbeprijzing van ingevoerde producten ten opzichte van binnenlands geproduceerde goederen.

Met dit wetsvoorstel wordt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aangewezen als bevoegde autoriteit. Ook voorziet het voorstel in de bevoegdheid voor de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) om met een last onder dwangsom aangevers van goederen alsnog te bewegen de noodzakelijke CBAM-rapportage aan te leveren of een bestuurlijke boete op te leggen als wordt nagelaten die rapportage aan te leveren.

Het wetsvoorstel voorziet enkel in de bepalingen die nodig zijn gedurende de overgangsperiode van de verordening. De overgangsperiode loopt naar verwachting van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. Op een later moment volgt indien nodig een wetsvoorstel waarmee ook de bepalingen die naar verwachting in 2026 in werking treden ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Het wetsvoorstel heeft onderdeel uitgemaakt van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 30 mei 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en BBB.

Tegen: JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga.

Lid Omtzigt was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 oktober 2023 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Voor de plaatsing in het Staatsblad zorgt Onze Minister van Financiën voor de juiste aanhaling van de Verordening koolstofcorrectie aan de grens in de considerans van deze wet in de definitie die bij deze wet wordt opgenomen in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer.

Documenten

32