Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 30 november 2021
1. 35927

Belastingplan 2022

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en 50PLUS (Van Rooijen).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 16 november 2021 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 13/14 december 2021.

Tevens doet de commissie de suggestie aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal om het pakket Belastingplan op de volgende manier te behandelen:
Maandagavond 13 december 2021: Eerste termijn Kamer pakket Belastingplan 2022 c.a. minus het wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen.

Dinsdag 14 december 2021: Start met de volledige behandeling wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (eerste termijn, antwoord en re- en dupliek). Aansluitend op deze behandeling het antwoord op het pakket Belastingplan 2022 c.a. en re- en dupliek.

2. 35928

Overige fiscale maatregelen 2022

Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd voor verslag, zodat de commissie eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling heeft vastgesteld.

3. 35931

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Geerdink).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 16 november 2021 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 13/14 december 2021.

4. 35932

Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen

De commissie stelt het (blanco) eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling vast. Conform het vastgestelde tijdpad - zal plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen plaatsvinden op 14 december 2021.

5. 35933

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en SP (Van Apeldoorn).
Onder voorbehoud van een tijdige beantwoording van het verslag, zal - conform het op 16 november 2021 vastgestelde tijdpad - de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan plaatsvinden op 13/14 december 2021.

6. 35873

Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

Bij dit wetsvoorstel is geen inbreng geleverd voor verslag, zodat de commissie eindverslag onder voorbehoud van plenaire behandeling heeft vastgesteld.

7. 35708

Fiscale verzamelwet 2022

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

8. 35.925 EK, O

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van brieven over de stijgende energieprijzen die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 24 november 2021 (35925, O) voor kennisgeving aan te nemen.

9. 35704 / 35468, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane over nieuwe regelingen voor ex-partners, kinderen en gedupeerden bij andere toeslagen dan kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane van 4 november 2021 (35704 / 35468, M) voor kennisgeving aan te nemen.

10. T03160

Toezegging Informeren over compensatieregeling voor gedupeerden van situaties die zich hebben voorgedaan voor 2014 (35.704)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane en van de staatssecretaris van SZW van 23 november 2021 (35704, N) voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast besluit zij de toezegging T03160 als voldaan aan te merken.

11. 34842, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over het advies van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) inzake verzekeringsgarantiestelsels (Insurance Guarantee Scheme(s), IGS) en over het onderzoek naar een nationaal IGS; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 25 november 2021 (34842, G) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren