Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 oktober 2021
1. 35216

Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), PVV (Van Strien) en ChristenUnie (Ester).

2. Schriftelijke voorbereiding Algemene financiële beschouwingen 2021

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de Fractie-Nanninga (Van der Linden), de fractie van PVV (Van Strien) en de fractie van 50PLUS (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

De commissie ontvangt graag een papieren versie van het verslag van de Algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer en van de aangenomen moties.

3. T02690

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842)

De commissie besluit toezegging T02690 als openstaand te handhaven en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 26 oktober 2021.

4. 32013, K

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over bankenresolutie en de toekomst van de financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot 26 oktober 2021.

5. Herziening werkafspraken vertrouwelijke overleggen

De commissie stemt in met de herziene werkafspraken voor vertrouwelijke overleggen met de minister van Financiën.

6. Planning datum gesprek rapporteurs TK (peer review) ARK

De commissie besluit het gesprek met de rapporteurs (indien mogelijk) te plannen op 7 december 2021. Daarbij benadrukt de commissie dat het van belang is dat er voorafgaand aan het gesprek een schriftelijke rapportage van de rapporteurs door de Eerste Kamer is ontvangen.

7. COM(2021) 420 / 421 / 422 / 423 en 429

Nieuwe Europese voorstellen antiwitwassen

De commissie besluit de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten en dit agendapunt op 26 oktober 2021 opnieuw te agenderen. Tevens besluit zij om op 2 november 2021 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering en met de Europese Commissie.

8. Rondvraag

De commissie neemt kennis van de tweede rapportage monitor klachtbehandeling Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Nationale ombudsman. Op voorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) spreekt de commissie op 26 oktober over het organiseren van een gesprek met de Nationale ombudsman of een bredere kring van genodigden.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren