35.931

Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijkingDit wetsvoorstel wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van de EU-richtlijn 2017/952PDF-document van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1).

Het wetsvoorstel beoogt de oorzaak van de belastingontwijking door gebruik te maken van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels (de hybridemismatches) aan te pakken. De belastingplichtmaatregel ziet op zogenoemde omgekeerde hybride lichamen.

Zie ook het Edossier E160046 over de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2022 c.a.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 11 november 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga.

Tegen: PVV en FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 december 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, Fractie-Nanninga, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: FVD en PVV.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 december 2021, evenals de behandeling van vijf andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2022. Tijdens deze debatten werden zeven moties ingediend waarvan er 1 op 14 december 2021 en 1 op 21 december 2021 werd aangehouden.

De stemmingen over de vijf overige moties vonden plaats op 21 december 2021.

Op 15 november 2021 vond een technische briefing over het wetsvoorstel door medewerkers van het ministerie van Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2021

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.


Documenten

33