Dit voorstel wijzigt verschillende fiscale wetten. De meeste wijzigingen zijn vooral technisch of redactioneel van aard. Het voorstel bevat ook enkele inhoudelijke wijzigingen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld.

Dit wetsvoorstel bevat:

 • • 
  een introductie in de dividendbelasting van een inhoudingsvrijstelling voor vennootschappen met landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW 1928);
 • • 
  een aantal wijzigingen in de Algemene douanewet (Adw);
 • • 
  een technische aanpassing in de afvalstoffenbelasting;
 • • 
  het introduceren van een nieuwe rentebepaling in de Invorderingswet 1990 (IW 1990);
 • • 
  het vervallen van de horizonbepaling in de IW 1990;
 • • 
  het opnemen van een algemene antimisbruikmaatregel in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB); en
 • • 
  een redactionele wijziging in de Wet op de loonbelasting 1964 en een redactionele wijziging in de IW 1990.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 8 juli 2021 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, FVD en Groep Van Haga

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 2021 als hamerstuk afgedaan. Daarbij is de PVV-fractie aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2021

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, met dien verstande dat artikel I terugwerkt tot en met 16 mei 2014.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel IV in werking op het tijdstip waarop artikel 2.45, onderdeel B, onder 2, van de Invoeringswet Omgevingswet in werking treedt.

Documenten

17