Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 16 oktober 2018
1. 34813

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de leden van de fractie van de VVD (Knip) en de leden van de fractie van de PVV (Van Strien).

2. 34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De leden van de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en GroenLinks wensen zich aan te sluiten bij de vragen van de leden van de fractie van D66 over de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars. De conceptbrief aan de minister van Financiën wordt zonder verdere wijzigingen door de commissie vastgesteld.

3. Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen (AFB) wordt geleverd door de leden van de fracties van D66 (Rinnooy Kan), SP (Van Apeldoorn) en GroenLinks (Binnema). De commissie stelt voor om voor de AFB van 20 november 2018 dezelfde spreektijden te hanteren zoals deze inmiddels zijn vastgesteld voor de Algemene Politieke Beschouwingen van 30 oktober 2018.

4. T01865 en T02511

De commissie besluit toezegging T01865 inzake de evaluatie van de Wet houdbare overheidsfinanciën en toezegging T02511 inzake de belastingdruk van eenverdieners te betrekken bij de aankomende Algemene financiële beschouwingen van 20 november 2018 en de behandeling van het pakket Belastingplan 2019. De toezeggingen blijven in de tussentijd gehandhaafd als openstaand en zullen na de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan opnieuw ter bespreking worden geagendeerd.

5. T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

De leden van de fractie van D66 (Rinnooy Kan) hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van toezegging T02508 inzake de arbeidsproductiviteit. De aan de agenda toegevoegde conceptbrief wordt door de commissie ongewijzigd vastgesteld.

6. E180029

Voorstel voor een verordening betreffende de instelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen

De leden van de fractie van de PvdA (Postema) leveren inbreng voor schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het BNC-fiche bij voorstel COM(2018)387. De leden van de fractie van de SP geven aan af te zien van inbreng, gelet op de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer. De conceptbrief zal onder de leden van de commissie worden verspreid, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

7. 21.501-07, T

verslag van de Raad voor Economische en Financiële Zaken van 1 en 2 oktober 2018 (o.a. dossiers E170014, E180003, E180029, E180002 en E180006)

De commissie besluit het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 1 en 2 oktober jl. voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren