Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 11 september 2018
1. 34910

Wet toezicht trustkantoren 2018

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van PvdA (Sent) en de fractie van GroenLinks (Vos).

2. 34842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3. T01964 - Toezegging Jaarlijkse rapportage aan het parlement over de premieontwikkeling bij de pensioenfondsen

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ontwikkeling van de pensioenpremies; Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden met de minister van SZW naar aanleiding van de brief van 22 augustus jl. (33.610/33.947,Q). De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) zullen een conceptbrief opstellen. Deze zal op 2 oktober 2018 te bespreking - en indien mogelijk ter vaststelling - aan de commissie worden voorgelegd. Toezegging T01964 blijft gehandhaafd als openstaand.

4. T01528

Toezegging Evaluatie bonusverbod (33.058)

De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden naar aanleiding van de op 17 juli ontvangen evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) (33.058, E). De leden van de fractie van de ChristenUnie (Ester) kondigen aan op 2 oktober 2018 inbreng te leveren. Toezegging T01528 blijft gehandhaafd als openstaand.

5. 34550, Z

brief van de minister voor Rechtsbescherming inzake handreiking ambtelijke bijstand bij initiatiefwetgeving

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming (34.550, Z) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 34 844, F

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording vragen over de toekomst van de bankenunie

De commissie besluit het agendapunt - op verzoek van het lid Reuten (SP) - aan te houden tot de vergadering van 2 oktober 2018.

7. Commissievoorstel betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten (COM(2018)339)

De commissie neemt het voorstel COM(2018)339 en het bijbehorende BNC-fiche voor kennisgeving aan.

8. Commissievoorstellen kapitaalmarktunie: COM(2018)353, COM(2018)354, COM(2018)355 en COM(2018)547

BNC-fiches bij voorstellen Europese Commissie inzake het actieplan kapitaalmarktunie (m.b.t. duurzame beleggingen)

De commissie neemt de voorstellen inzake de kapitaalmarktunie en de bijbehorende BNC-fiches voor kennisgeving aan. De commissie wenst in januari 2019 een bijgepraat te worden over de actualiteiten t.a.v. Europese voorstellen op het gebied van de kapitaalmarktunie, bankenunie, begrotingsunie en de monetaire unie.

9. Commissievoorstellen definitief BTW-systeem: COM(2018)298 en COM(2018)329

voorstellen en BNC-fiches bij voorstellen Europese commissie voor voltooiing Europees BTW-systeem

De commissie besluit de Europese voorstellen en bijbehorende BNC-fiches met betrekking tot een definitief BTW-systeem voor kennisgeving aan te nemen.

10. Commissievoorstel algemene regeling inzake accijns (herschikking): COM(2018)346

Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

Het voorstel van de Europese Commissie voor een algemene regeling inzake accijns geeft voor de commissie geen aanleiding tot het stellen van van schriftelijke vragen aan de regering of de Europese Commissie.

11. 21.501-07, M

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018 (E180006, E180002, E170014, E150033)

De commissie neemt kennis van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 12 en 13 juli 2018.

12. 21.501-07, N

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 september 2018

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 september 2018.

13. Uitnodiging bijeenkomst ECON-commissie van het Europees Parlement over het Europees Semester 2018

Geen van de leden van de commissie is in de gelegenheid om op 9 oktober 2018 deel te nemen aan de bijeenkomst van de ECON-commissie in het Europees Parlement over het Europees Semester 2018.

14. Follow-up werkzaamheden uitvoerbaarheidstoetsing wetgeving

Het lid Rinnooy Kan (D66) geeft een toelichting op de conceptlijst met vragen en aandachtspunten voor het toetsen van uitvoerbaarheid van voorgenomen wetgeving. De commissie neemt nota van de lijst en zal deze de komende zes maanden uitproberen bij de behandeling van wetgeving.

15. Rondvraag

Het lid Reuten (SP) vraagt de staf bij het ministerie van Financiën te informeren op welke termijn de Memorie van antwoord naar aanleiding van het voorlopig verslag inzake de Wet bekostiging financieel toezicht (34.870) kan worden verwacht.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren