34.842

Wet herstel en afwikkeling van verzekeraarsDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en een aantal andere wetten. Het voorstel voorziet in aanpassing, versterking en uitbreiding van het huidige instrumentarium ten aanzien van herstel en afwikkeling van (insolvente) verzekeraars.

Het ongecontroleerd afwikkelen van een verzekeraar kan vanwege zijn maatschappelijke functie, het risico op besmettingseffecten binnen een verzekeringsgroep en het effect op het vertrouwen in verzekeraars leiden tot aanzienlijke maatschappelijke onrust. Om de belangen van polishouders ook wanneer een verzekeraar dusdanig in de financiële problemen is dat De Nederlandsche Bank de vergunning intrekt, zo veel mogelijk te beschermen, is een effectief en efficiënt kader voor de ordentelijke afwikkeling van een verzekeraar wenselijk. Om die reden is het bestaande kader tegen het licht gehouden. Daaruit is de conclusie getrokken dat het huidige instrumentarium ten aanzien van herstel en afwikkeling van (insolvente) verzekeraars niet optimaal kan functioneren in het huidige tijdsgewricht en nodig versterkt en uitgebreid dient te worden. De huidige wet- en regelgeving voorziet weliswaar reeds in interventiemogelijkheden voor de toezichthouder in geval van financiële problemen maar onderdelen daarvan zijn inmiddels niet meer goed toepasbaar gelet op de vernieuwde Europese regels op het gebied van geoorloofde staatsteun.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 juni 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 november 2018 zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel zou op 25 september 2018 door de Eerste Kamer als hamerstuk worden afgedaan maar is op die dag op verzoek van het Kamerlid Prast (D66) van de plenaire agenda afgevoerd. De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) is daarna naar aanleiding van de memorie van antwoord (EK, C) in overleg getreden met de minister van Financiën en heeft van dat overleg op 5 november 2018 een verslag (EK, E) uitgebracht. Op 27 november 2018 vond een kort plenair debat met de minister over het wetsvoorstel plaats.


Kerngegevens

ingediend

27 november 2017

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

41