31.201 nr. 3

Nota Vernieuwing RijksdienstDe Nota Vernieuwing Rijksdienst bevat plannen van het kabinet Balkenende IV om de rijksdienst te vernieuwen. Deze plannen geven uitwerking aan pijler 6 «de overheid als bondgenoot en een dienstbare publieke sector» van het Coalitieakkoord. De overheid schept randvoorwaarden, zodat de samenleving zoveel mogelijk de ruimte krijgt om maatschappelijke problemen zelf op te lossen. De overheid stelt zich als bondgenoot op, werkt vanuit vertrouwen en bejegent burgers op een respectvolle manier. Omgekeerd mag de overheid ook vertrouwen van de burgers krijgen. Een dienstbare overheid stelt burgers centraal en is een organisatie waarin burgers zich herkennen.

Deze dienstbare overheid werkt op basis van vertrouwen door haar respectvolle werkwijze en goede dienstverlening. De dienstbare overheid is ook een slagvaardige organisatie die met minder mensen en meer kwaliteit levert. Het kabinet wil met het programma Vernieuwing Rijksdienst, zoals verwoord in de nota, werken aan deze overheid.

De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben op 30 november 2007 een gezamenlijke openbare bijeenkomst over de voorstellen in paragraaf 3.3 van de Nota Vernieuwing Rijksdienst met betrekking tot de toekomst van het advies- en kennisstelsel van de regering en het parlement gehouden. Vooraf hebben veertien adviesraden die aan de bijeenkomst hebben deelgenomen openbare schriftelijke inbrengen geleverd.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ heeft op 12 februari 2008 een verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het toekomstig stelsel van adviescolleges (EK 31.201, B) uitgebracht.

Op 12 februari 2008 trad de commissie met de (adjunct-)directeuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Ruimtelijk Planbureau, het Milieu en Natuurplanbureau en het Centraal Planbureau in gesprek. Voor dit gesprek zijn schriftelijke inbrengen geleverd. De positie van de planbureaus komt aan de orde in paragraaf 3.2 van de nota.

Op 4 maart 2008 vond een plenair debat met als thema "De toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur" plaats. Tijdens dit debat is de motie-Putters (PvdA) c.s. over een nieuwe analyse voor de herinrichting van het adviesstelsel (EK 31.201, C) ingediend. De motie is op 11 maart 2008 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. De fractie van de VVD stemde tegen.

Op 24 juni 2008 heeft de Eerste Kamercommissie voor BZK/AZ de Voortgangsrapportage Programma Vernieuwing RijksdienstPDF-document van 30 mei 2008 besproken en besloten de nadere analyse van de kennis- en adviesinfrastructuur af te wachten. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze analyse in de vorm van de notitie "De kwaliteit van de verbinding: advies & kennis voor de rijksoverheid in de 21ste eeuw" (EK 31.201, D met bijlage) op 7 oktober 2008 aangeboden. De commissie besprak deze notitie op 28 oktober 2008 en heeft bij brief van 4 november 2008 een reactie aan de minister gestuurd. Bij brief van 9 december 2008 hebben de Eerste Kamercommissies voor BZK/AZ, voor BDO en voor ESO enkele vragen over de 30% reductie in de adviesaanvragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgelegd. De commissie besprak op 23 december 2008 de brief van de minister van 16 december 2008 met antwoorden op deze vragen en op de commissiereactie van 4 november 2008. De brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 18 december 2008 heeft uitgebracht (EK 31.201, E).

De commissie voor BZK/AZ besprak op 20 januari 2009 de eerste inventarisatie van de diverse standpunten van de fracties ter voorbereiding op een mogelijk commissiestandpunt over de toekomst van het stelsel van adviesraden. Op 10 februari 2009 vond binnen de commissie een inhoudelijke discussie plaats. Naar aanleiding van deze discussie heeft de commissie bij brief van 17 februari 2009 de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de hoogte gesteld van haar doelstellingen en criteria waaraan de wetsvoorstellen voor de nieuwe inrichting van het adviesstelsel getoetst worden.


Kerngegevens

begonnen

24 september 2007

titel

Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008 : brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter aanbieding van de Nota Vernieuwing Rijksdienst

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening


Documenten

42