Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 14 november 2023
1. COM(2023)532, COM(2023)529

De commissie besluit de Europese voorstellen COM(2023)532 en COM(2023)529 in behandeling te nemen en inbreng te leveren voor schriftelijk overleg op 16 januari 2024.

2. 36410 IX

Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van JA21 (Baumgarten).

3. Pakket Belastingplan 2024

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over toelichting op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2024; Belastingplan 2024

De commissie wenst, naast de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, de minister voor Klimaat en Energie, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit te nodigen voor het plenaire debat over het Pakket Belastingplan 2024. Zij vraagt daarbij of dit debat zo gepland kan worden dat de bewindspersonen die gelet op hun portefeuille niet het gehele debat hoeven bij te wonen, gedeeltelijk aanwezig kunnen zijn.

Voorts besluit de commissie de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 8 november 2023 (36418, B) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

4. 36418

Belastingplan 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink), het CDA (Bakker-Klein), D66 (Moonen), de SP (Van Apeldoorn), de ChristenUnie (Holterhues), de PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten), de SGP (Schalk), Volt (Hartog) en 50PLUS (Van Rooijen).

5. 36419

Belastingplan BES eilanden 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Martens) en de ChristenUnie (Holterhues).

6. 36420

Overige fiscale maatregelen 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), het CDA (Bakker-Klein) en de ChristenUnie (Holterhues).

7. 36421

Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), het CDA (Bakker-Klein), de ChristenUnie (Holterhues), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk).

8. 36422

Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink) en de ChristenUnie (Holterhues).

9. 36423

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Martens) en de VVD (Geerdink).

10. 36424

Wet compensatie wegens selectie aan de poort

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), D66 (Moonen) en de ChristenUnie (Holterhues).

11. 36425

Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), de VVD (Geerdink) en Volt (Hartog).

12. 36426

Wet fiscale Klimaatmaatregelen glastuinbouw

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de PVV (Van Strien), de ChristenUnie (Holterhues), de PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk).

13. 36427

Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink), het CDA (Bakker-Klein), de ChristenUnie (Holterhues), JA21 (Baumgarten) en de SGP (Schalk).

14. 36428

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

De commissie besluit de inbreng voor verslag aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 november 2023 (wanneer inbreng voor nader voorlopig verslag bij de overige wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 geagendeerd staat). De commissie sluit namelijk niet uit dat zij op een later moment alsnog vragen wil stellen over dit wetsvoorstel.

15. 36429

Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn) en JA21 (Baumgarten).

16. 36430

Bevriezing dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon

De commissie besluit de inbreng voor verslag aan te houden en opnieuw te agenderen op 28 november 2023 (wanneer inbreng voor nader voorlopig verslag bij de overige wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 geagendeerd staat). De commissie sluit namelijk niet uit dat zij op een later moment alsnog vragen wil stellen over dit wetsvoorstel.

17. 36431

Intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de SP (Van Apeldoorn) en JA21 (Baumgarten).

18. 36432

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), D66 (Moonen), de PVV (Van Strien), de PvdD (Visseren-Hamakers), JA21 (Baumgarten), de SGP (Schalk) en Volt (Hartog).

19. 36342

Fiscale verzamelwet 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Visseren-Hamakers).

20. 36369

Wet minimumbelasting 2024

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Heijnen), GroenLinks-PvdA (Martens), de VVD (Geerdink), het CDA (Bakker-Klein), D66 (Moonen) en JA21 (Baumgarten).

21. 25087/35927, AC / T03339

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De brief zal worden betrokken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024. De fractie van GroenLinks-PvdA (Martens) geeft aan over de brief vragen te zullen stellen (bij het verslag over het Belastingplan 2024).

22. Tax Symposium Brussel 24 en 25 oktober 2023

Het lid Geerdink (VVD) heeft op 24 en 25 oktober 2023 het Tax Symposium in Brussel bijgewoond en geeft ter vergadering hierover een korte terugkoppeling.

23. 25087 / 35927, AB

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het afschrift aan de Eerste Kamer van de toegezonden Uber documenten aan de Tweede Kamer; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit de bespreking van de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 13 maart 2023 (25087/35927, AB) aan te houden in afwachting van de verdere behandeling door de Tweede Kamer.

24. 36202, AI

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris voor Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aftopping periodieke giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI's; Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 31 oktober 2023 (36202, AI) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

25. 36202, AJ

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR); Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst van 1 november 2023 (36202, AJ) te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

26. 36391, C

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de EU-voorstellen ter herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering; EU-voorstellen: Pakket over de herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (COM(2023)225, 226, 227, 228 en 229)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 31 oktober 2023 (36391, C) voor kennisgeving aan te nemen.

27. T02187

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de voortgangsrapportage van NLFI over de Volksbank; Nationalisatie SNS REAAL; Toezegging SNS (34.300)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën van 1 november 2023 (33532/34300, E) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man