36.432

Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteitDit voorstel voorziet in het afschaffen van vrijstellingen voor metallurgische en mineralogische procedés in de energiebelasting, het afschaffen van vrijstellingen voor het duaal en non-energetisch gebruik van kolen en het verhogen van de minimum CO2-prijs voor de elektriciteitssector en industrie.

Doel van het voorstel is uitvoering geven aan het in het voorjaar van 2023 aangekondigde aanvullend klimaatbeleidspakket. Hierin stelt het kabinet aanvullend beleid voor om de emissiereductiedoelstelling van 2030 te halen. De Klimaatwet stelt Nederland voor de opgave om in 2030 55% reductie van broeikasgasemissies te realiseren ten opzichte van 1990. Om deze opgave te bereiken moeten in alle sectoren maatregelen worden genomen om broeikasgasemissies te reduceren. In dit voorstel zijn een belangrijk deel van de fiscale voorstellen voor de industrie en elektriciteitssector uit dit aanvullend beleidspakket opgenomen.

Dit wetsvoorstel is mede ingediend namens de minister voor Klimaat en Energie.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD en CDA.

Tegen: BIJ1, PvdD, Lid Omtzigt, SGP, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Tegen: SGP, CDA, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet fiscale klimaatmaatregelen industrie en elektriciteit)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.


Documenten

37