36.423

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstellingDit wetsvoorstel strekt tot aanpassing van de regeling voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in de vennootschapsbelasting. Ook wordt de definitie van het fonds voor gemene rekening (fgr) aangepast en wordt voorzien in overgangsrecht voor bepaalde situaties die worden geraakt door de voorgenomen wijzigingen. Hiermee wordt beoogd het gebruik van de regelingen meer in overeenstemming te brengen met de oorspronkelijke doelstelling ervan.

De aanleiding voor dit voorstel is de evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van onder andere het vbi-regime door SEO Economisch Onderzoek. Het doel is het voorkomen van onbedoeld gebruik (voornamelijk door vermogende personen en families) van het fgr en het regime voor de vbi. Voorgesteld wordt om het toestemmingsvereiste uit de definitie van het fgr te halen. Met de voorgestelde aanpassingen in het vbi-regime en de definitie van het fgr wordt aansluiting gezocht bij de in de Wet op het financieel toezicht (Wft) gehanteerde begrippen beleggingsinstelling en icbe, onderscheidenlijk beleggingsfonds en fonds voor collectieve belegging in effecten. In het voorstel wordt voorzien in overgangsrecht (met doorschuifmogelijkheden) dat geldt met ingang van 1 januari 2024.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en BBB.

Tegen: Groep Van Haga

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot aanpassing van de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en de vrijgestelde beleggingsinstelling (Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van 1 januari 2024.
  • 2. 
    In afwijking van het eerste lid treden de artikelen I, II, III en VII in werking met ingang van 1 januari 2025.

Documenten

24