36.419

Belastingplan BES eilanden 2024Dit wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES (Wet IB BES), de Wet loonbelasting BES (Wet LB BES) en de Douane- en Accijnswet BES (DABES) en leidt tot aanpassing van onderdelen van het belastingstelstel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Sinds de wijziging van de staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) binnen het Koninkrijk tot openbare lichamen van Nederland is vanaf 1 januari 2011 een afzonderlijk fiscaal stelsel op de BES-eilanden ingevoerd. De huidige wet- en regelgeving bevat nog een aantal bepalingen die stammen uit het voormalige Nederlands-Antilliaanse belastingrecht en bevat enkele redactionele fouten of incorrecte verwijzingen. Deze worden met dit wetsvoorstel hersteld of verbeterd. Tevens worden met dit voorstel een aantal boetebepalingen aangescherpt en wordt er een minimumbelasting overeenkomstig het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 ingevoerd waarbij een aantal uitzonderingen gelden en andere formele bepalingen zijn opgenomen.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV en BBB.

Tegen: FVD.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: FVD.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat:
  • a. 
   artikel I, onderdeel Y, subonderdeel 2, terugwerkt tot en met 1 juli 2012;
  • b. 
   artikel III, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2023;
  • c. 
   artikel IV, onderdeel D, en artikel V, onderdeel C, terugwerken tot en met 1 januari 2011;
  • 2. 
   In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel P, in werking met ingang van 31 december 2023 en vindt dat onderdeel voor het eerst toepassing met betrekking tot verslagjaren als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, van de Wet minimumbelasting 2024 die aanvangen op of na 31 december 2023.
  • 3. 
   In afwijking van het eerste lid treedt artikel II in werking met ingang van 31 december 2024 en vindt dat artikel voor het eerst toepassing met betrekking tot verslagjaren als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, van de Wet minimumbelasting 2024 die aanvangen op of na 31 december 2024.

Documenten

31