Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 september 2023
1. COM(2023)368, COM(2023)369

EU-voorstellen: Versterking van de rol van de euro

De commissie besluit het ministerie van Financiën te verzoeken een technische briefing te houden. Tevens besluit de commissie om na deze briefing in schriftelijk overleg te treden met de regering of de Europese Commissie.

2. 36205

Nota naar aanleiding van het verslag; Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.

3. 36157

Gewijzigd voorstel van wet; Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie JA21 (Baumgarten).

4. 36108 / 29232, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vierde periodieke rapportage staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden totdat de Tweede Kamer de antwoorden heeft ontvangen op schriftelijke vragen die zijn aangekondigd.

5. T03521

Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over voortgang klimaatcommitment financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit alsnog de beantwoording van de minister van Financiën (32013/32813/36200,P) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 32140, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de voorgenomen inhoud van het pakket Belastingplan 2024; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris (32140, R) voor kennisgeving aan te nemen.

7. Planning schriftelijke voorbereiding AFB

De commissie stemt in met het voorstel van de griffie inzake een aangepaste planning van de schriftelijke voorbereiding van de AFB. Dit betekent dat inbreng voor schriftelijk overleg wordt gepland op dinsdag 3 oktober 2023 en dat de deadline voor ontvangst van de antwoorden zal worden gesteld op vrijdag 20 oktober 2023.

8. T02187

Brief van de minister van Financiën over de voortgangsrapportage van NL financial investments over de Volksbank 2023; Nationalisatie SNS REAAL; Toezegging SNS (34.300)

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën (33532/34300, D) voor kennisgeving aan te nemen.

9. T03615

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over onderzoeken vliegbelasting transferpassagiers, AirRail en privévliegtuigen; Belastingplan 2023; Toezegging Afschrift sturen van rapport over onderzoek naar vliegbelasting (36.202)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris (36202,AB) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03615 als voldaan aan te merken.

10. T03613 en 36202, I

Toezegging Afschrift van brief aan TK met analyse van het aanpakken van pieken in de marginale druk (36.202); Motie-Koffeman (PvdD) over de marginale belastingdruk; Brief van de minister van SZW over varianten om pieken in de marginale druk te verminderen; Belastingplan 2023

De commissie besluit de brief van de minister van SZW van 10 juli 2023 (36202, AA) voor kennisgeving aan te nemen. Tevens besluit de commissie de status van de motie Koffeman (36202, I) als niet uitgevoerd te handhaven.

11. T03643

Brief van de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst over inventarisatie inflatieneutrale belastingheffing; Belastingplan 2023; Toezegging Inventarisatie mogelijkheden inflatieneutrale belastingheffing, eerste kwartaal 2023 (36.202)

De commissie besluit dat de brief van de staatssecretaris van (36202, AC) desgewenst kan worden betrokken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan. Toezegging T03643 merkt de commissie aan als voldaan.

12. 21501-07, FU

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Financiën (21501-07, FU) voor kennisgeving aan te nemen.

13. 21501-07, FT

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 13 en 14 juli 2023; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brief van de minister van Financiën (21501-07, FT) voor kennisgeving aan te nemen.

14. 36391, B

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over EU-voorstellen inzake herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering; EU-voorstellen: Pakket over de herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering (COM(2023)225, 226, 227, 228 en 229)

De commissie besluit op 26 september 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg. Het lid Kroon (BBB) heeft reeds kenbaar gemaakt van deze mogelijkheid gebruik te willen maken.

15. Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Kroon (BBB) zal de eerstvolgende vergadering de brief van de minister met het verslag van het laatste FSC ter bespreking worden geagendeerd.

De commissie besluit in een volgende vergadering het voorstel te bespreken van het lid Van Rooijen (50PLUS) om een technische overleg te hebben inzake de voortgang van het toeslagenstelsel. De voorzitter heeft het lid Van Rooijen verzocht specifiek aan te geven welke punten hij wil bespreken en wat hij met het overleg wil bereiken. Het lid Kroon (BBB) doet daarbij alvast een suggestie, namelijk om te spreken over het wegnemen van belemmeringen in de huidige wetgeving voor de uitvoering.


De griffier van de commissie,
Helene de Man