Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 juli 2023
1. COM(2023)368, COM(2023)369

EU-voorstellen: Versterking van de rol van de euro

De commissie besluit de EU-voorstellen COM(2023)368 en COM(2023)369 opnieuw te agenderen wanneer het BNC-fiche de Kamer is toegezonden.

2. 36205

Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van JA21 (Baumgarten).

3. COM(2023)225, 226, 227, 228 , 229

EU-voorstellen: Herziening van het kader voor bankencrisisbeheer en depositoverzekering

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de BBB-fractie (Kroon). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

4. 36108 / 29232, L

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vierde periodieke rapportage staatsagent bij KLM; Air France – KLM

De commissie besluit om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op de eerstvolgende vergadering na het zomerreces. Het lid Visseren (PvdD) heeft kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren. De commissie zal dan de vierde en vijfde periodieke rapportage van de staatsagent bij KLM samennemen en besluit daarbij de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten van de brief die is toegezegd n.a.v. het debat over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent.

5. 36108, J

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van IenW en de minister van Financiën over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol; Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM; Toezegging Actuele omstandigheden Schiphol (36.108)

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Financiën, mede namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T03445 als voldaan te beschouwen.

6. T03521

Toezegging Kabinetsappreciatie financieel beleid verduurzaming sturen aan de Kamer (36.200); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over voortgang klimaatcommitment financiële sector; Toekomst financiële sector

De commissie besluit om inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg op de eerstvolgende vergadering na het zomerreces. Het lid Visseren (PvdD) heeft kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren.

7. 36200, AO

Gewijzigde motie-Prast (PvdD) c.s. over het voorkomen dat banken betaalrekeningen weigeren of eenzijdig opheffen; Miljoenennota 2023

De commissie beschouwt de motie-Prast (PvdD) (36200, AO) als deels uitgevoerd.

8. 25087, AA

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over resultaten onderzoek rechtsbescherming in de WIB; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst voor kennisgeving aan te nemen.

9. 36202, T / 36202, U / T03622

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over aftopping periodieke giftenaftrek en verwachte effecten op ANBI's; Belastingplan 2023

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 26 september 2023. Het lid Bakker (CDA) heeft al kenbaar gemaakt inbreng te willen leveren. Enkele leden geven aan de brief (en de beantwoording) ook te willen betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.

10. 36202, Z

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over uitkomsten vervolgonderzoek bedrijfsopvolgingsregelingen; Belastingplan 2023

De commissie besluit inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 26 september 2023. Het lid Martens (GL-PvdA) heeft al aangegeven inbreng te willen leveren.

11. Bericht 'RvS loopt aan tegen hardheid van de wet'

Raad van State - Gro­te ka­mer van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak loopt aan te­gen hard­heid van de wet

De commissie besluit dit agendapunt opnieuw te agenderen, zodra het ministerie van SZW meer duidelijkheid heeft gegeven over deze uitspraak. Ook wordt geopperd dit desgewenst te betrekken bij het debat over de Staat van de rechtstaat in het voorjaar.

12. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op initiatief van het lid Van den Oetelaar (FvD) om tijdens de eerstvolgende vergadering inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van het verslag Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 juni 2023.


De griffier van de commissie,
Helene de Man