Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2022
1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Pakket Belastingplan 2023 c.a.

Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) wordt de staf verzocht de commissie te informeren als het voorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36235) door de Tweede Kamer is aanvaard.

3. 36202

Belastingplan 2023

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Van der Voort), 50PLUS (Van Rooijen) en de SGP (Schalk).

4. 36203

Wet rechtsherstel box 3

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers) en D66 (Van der Voort) en de Fractie-Frentrop (Frentrop).

5. 36204

Overbruggingswet box 3

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

6. 36206

Wet minimum CO2-prijs industrie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), GroenLinks (De Boer) en de PvdA (Crone) gezamenlijk en de PVV (Van Strien).

7. 36207

Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in specifieke gevallen

De commissie brengt eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling op 12/13 december 2022.

8. 36208

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PVV (Van Strien) en 50PLUS (Van Rooijen).

9. 36107

Fiscale verzamelwet 2023

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van het CDA (Essers) en de Fractie-Nanninga (Van der Linden).

10. 36063

Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink) en het CDA (Essers).

11. 35496

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Inbreng voor het nader voorlopig verslag wordt geleverd door de CDA-fractie (Essers).

12. 28165 / 36108, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

De commissie besluit de brief van 17 november 2022 (28165 / 36108, Y) voor kennisgeving aan te nemen tenzij de leden van de ChristenUnie-fractie hiertegen bezwaar hebben. Na navraag van de staf blijkt dat de leden van de ChristenUnie-fractie hiertegen geen bezwaar hebben.

De commissie besluit toezegging T03444 over de conceptnota Staatsdeelnemingen als voldaan te beschouwen.

13. Rondvraag

De commissie besluit in te gaan op het aanbod voor een briefing door de Algemene Rekenkamer over het onderzoeksrapport de Toegevoegde waarde van EU-subsidies in Nederland, in te plannen begin 2023.

De commissie besluit bij de bespreking van de nadere procedure op 29 november 2022 de spreektijden van de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2023 c.a. te agenderen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man