Dit wetsvoorstel biedt een tijdelijke oplossing voor box 3 tot het moment dat het nieuwe stelsel voor box 3 in werking treedt. In het nieuwe stelsel worden inkomsten uit vermogen belast op basis van het werkelijke rendement. Daardoor hoeft men in bepaalde situaties niet langer belasting te betalen over fictieve rendementen die niet daadwerkelijk behaald zijn en wordt box 3 eerlijker. Er wordt gekoerst op invoering van een box 3 stelsel op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement met ingang van 2026. Dat betekent dat het huidige stelsel van box 3 tot die datum aangepast moet worden om te voldoen aan het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 over de belastingheffing in box 3 (het zogenaamde Kerstarrest). Het onderhavige wetsvoorstel voorziet in de tussenliggende jaren in een tijdelijk stelsel dat voortborduurt op de herstelwetgeving voor box 3.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023 c.a.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 10 november 2022 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD.

Tegen: Groep Van Haga.

Lid Gündoğan was niet aanwezig bij de stemmingen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, PVV, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS

Tegen: OSF, FVD en Fractie-Frentrop

De stemmingen over de tijdens de plenaire behandeling ingediende moties vonden ook plaats op 20 december 2022.

De plenaire behandeling van de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 en de wetsvoorstellen Fiscale verzamelwet 2023 (36.107), Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063), Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage (36.235), Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (35.496) en Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten (35.929) door de Eerste Kamer vond plaats op 12 en 13 december 2022.

Op 14 november 2022 vond een technische briefing over de wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2023 c.a. plaats.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 om de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Overbruggingswet box 3)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2023.


Documenten

42