Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2022
1. 36182, A

Brief inzake Nederlandse financiële steun aan Oekraïne via het IMF

De commissie besluit de brief van 31 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Mocht de Tweede Kamer het wetsvoorstel van de Vijfde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via het Internationaal Monetair Fonds (Kamerstukken 36182) vandaag aanvaarden, dan overweegt de commissie tijdens de procedurevergadering op 27 september 2022 te besluiten blanco eindverslag uit te brengen, ten einde het voorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2. 35929

Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), CDA (Essers) en Ester (ChristenUnie).

3. 35925, T, V en W

Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Brief van de minister van Financiën over de brede welvaart in de begrotingssystematiek; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de brieven te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.

4. 36108

Derde incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake aandelenemissie Air France-KLM

De commissie besluit op 27 september 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg. De commissie herhaalt haar wens tot een nieuwe evaluatie van de werkafspraken met het ministerie van Financiën over het vertrouwelijk informeren van de Kamer.

5. 28165 / 36108, X

Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022; Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van ChristenUnie (Ester) en PvdD (Prast).

6. T03339; 25087 / 35927, R

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Vendrik) en PvdA (Crone) gezamenlijk.

Tevens besluit de commissie in te gaan op het aanbod van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst in de brief van 5 september 2022 voor een vertrouwelijke technische briefing inzake de vermeende handelswijze van de Belastingdienst in contacten met Uber.

7. 35927, Q

De commissie besluit de brief van 7 juli 2022 te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.

8. 25268, S

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020; Zelfstandige bestuursorganen

De commissie besluit de brief van 13 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

9. Derde klachtenmonitor Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Nationale ombudsman / 11e Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

De commissie neemt kennis van de Derde klachtenmonitor Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen van de Nationale Ombudsman van 1 juli 2022 en de brief van de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane van 15 juli 2022.

Op het moment dat het Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken 36151) in behandeling komt bij de Eerste Kamer, overweegt de commissie in het kader van de wetsbehandeling een deskundigenbijeenkomst met de Nationale Ombudsman en / of de voorzitter van het Ouderpanel Kinderopvangtoeslag.

10. 34842

Beantwoording door de minister van Financiën op vragen n.a.v. de brief ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een IGS

De commissie besluit de brief van 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

11. 35927, M, N en O

De commissie besluit om de uitvoeringsstatus van de Motie-Prast (PvdD) c.s. (EK 35927, I) te wijzigen in "deels uitgevoerd" en de verdere uitvoering af te wachten.

Voorts wenst de commissie de bespreking van de brieven 35927, M, N en O aan te houden en op 27 september 2022 opnieuw te agenderen. De staf gaat na op welke wijze de Tweede Kamer het dossier behandelt.

12. 34808

Brief van de minister van Financiën en de minister van J&V ter aanbieding van onderzoeksrapporten rond de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering; Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Toezegging Het breed evalueren van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808)

De commissie besluit de brief van 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

13. E210022

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën inzake het pakket EU-voorstellen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423 en 429); EU-voorstellen: Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (COM(2021)420, 421, 422, 423, 429)

De commissie besluit de brief van 27 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

14. E210034, E210035, E210036

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording vragen betreffende het bankenpakket 2021; Bankenpakket 2021 (COM(2021)663, 664, 665)

De commissie besluit de brief van 8 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

15. 21.501-07, ES; ET; EU

Brief van de minister van Financiën inzake Presidency Issues Notes bij de informele Ecofinraad van 9 en 10 september 2022; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad 11 en 12 juli 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

De commissie besluit de brieven van 30 augustus, 2 en 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman