Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 oktober 2020




1. 35458

Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

2. 35205

Wet vliegbelasting

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Geerdink), FVD (Frentrop), CDA (Essers), GroenLinks (Vendrik), D66 (Van der Voort) en ChristenUnie (Ester).

3. 25 087, N

Brief van de staatssecretaris van Financien - Fiscaliteit en Belastingdienst over de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020; Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van CDA (Essers). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

4. Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van D66 (Backer), PvdA (Sent) ,SP (Van Apeldoorn) en 50PLUS (Van Rooijen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

5. T02988

Toezegging State agent KLM verzoeken de concurrentiepositie van de onderneming in de context van het pakket in het oog te houden (35.505)

De commissie besluit de brief (EK 35 505 C) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02988 als voldaan te beschouwen.

6. Mondelinge terugkoppeling interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie

Het lid Geerdink (VVD) geeft, mede namens het lid Karimi (GroenLinks), een korte terugkoppeling van de interparlementaire conferentie die dit keer door de Duitse Bondsdag als digitale bijeenkomst werd georganiseerd. Een schriftelijk verslag volgt later als kamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren