35.574

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagenDit voorstel wijzigt Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veel mensen onevenredig hard zijn benadeeld en soms in ernstige problemen zijn gebracht door de vormgeving en uitvoering van het toeslagenstelsel. Met de al aangenomen hardheidsregeling en het starten van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag wil het kabinet zo veel mogelijk herstel bieden aan de getroffen ouders. Daarnaast heeft het kabinet aangekondigd dat het aan de slag gaat met het uitwerken van alternatieven voor het huidige toeslagenstelsel. Het kabinet heeft daarbij aangegeven dat hervorming van het bestaande toeslagenstelsel een langere periode zal beslaan.

Doel van het kabinet is om concrete beleidsopties te schetsen waarmee het volgende kabinet aan de slag kan. Het kabinet beseft tegelijkertijd dat een wenkend perspectief onvoldoende is voor de huidige problemen. Vanwege de urgentie acht het kabinet het noodzakelijk om in het huidige stelsel nog maatregelen te treffen. Dit wetsvoorstel voorziet in maatregelen voor de korte termijn op weg naar een beter en menselijker systeem. Het kabinet zet met dit wetsvoorstel in op het versterken van de menselijke maat in het toeslagenstelsel, het verbeteren van de praktische rechtsbescherming van burgers en het voorkomen van schrijnende situaties door het verlies van toeslagen als gevolg van partnerschap.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 november 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 december 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2020

titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Medische Zorg en Sport

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2021 met dien verstande dat:

  • a. 
    artikel I en artikel IV, onderdelen A, onder 7, F en H, in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
  • b. 
    artikel IIA en artikel IV, onderdelen B en K, met ingang van 1 januari 2022 in werking treden;
  • c. 
    artikel IV, onderdeel Lc, terugwerkt tot en met 1 november 2020.

Documenten

56
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-56] documenten