35.029

Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2019 en bevat een aantal wijzigingen in de milieubelastingen om het belastingstelsel verder te vergroenen, zoals een verhoging van het tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas, een verlaging van het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit en een verhoging in de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranden van afvalstoffen.

Verder bevat het wetsvoorstel een heffingsvermindering voor de verduurzaming van huurwoningen. Ook wordt – om een financiële prikkel te introduceren bij de aanschaf van milieuvriendelijke auto’s – voorgesteld de teruggaafregeling in de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 voor taxi’s en openbaar vervoer af te schaffen. De milieudifferentiatie in de Wet belasting zware motorrijtuigen (Wet BZM) wordt geactualiseerd als gevolg waarvan de meer vervuilende zware motorrijtuigen uit binnen- en buitenland meer belasting gaan betalen. Verder worden de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil) voor een nieuwe periode van vijf jaar gecontinueerd.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A herdruk) is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: FvD, PVV, 50PLUS, PvdD en SP.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2018 na stemming bij zitten en opstaan stemmen aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, OSF en D66.

Tegen: PvdD, 50PLUS, SP en PVV.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende

is op 18 december 2018 verworpen. PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en SP stemden voor.

De

is op 18 december 2018 aangehouden en op 19 februari 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer, gezamenlijk met de andere wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2019, met het voorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030) en met het voorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556), vond plaats op 11 december 2018.

Op maandag 19 november 2018 werd voor de commissie door medewerkers van het ministerie van Financiën een technische briefing over het wetsvoorstel verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2018

titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat:

  • artikel V in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip en, indien dit tijdstip is gelegen op of na 1 januari 2020, toepassing vindt alvorens artikel VI toepassing vindt;
  • artikel VI in werking treedt met ingang van 1 januari 2020, dan wel, indien artikel V in werking treedt op een later tijdstip dan 1 januari 2020, op dat latere tijdstip;
  • indien artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2019 wordt toegepast, artikel VII, onderdelen B en C, eerst toepassing vindt nadat artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van genoemd kalenderjaar is toegepast;
  • artikel X toepassing vindt voordat artikel XXVII van de Wet uitwerking Autobrief II wordt toegepast;
  • artikel XI, onderdelen A, B, C, D en E, in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

62
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-62] documenten